Informacja o ochronie danych


Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 4 ust. 7 DSGVO

Heizungs-Schmidt GmbH
Nordstraße 36
74219 Möckmühl

Rejestr handlowy: HRB 102048

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Stuttgart

Reprezentowany przez:
Hans-Jörg Schmidt


1. ochrona danych w skrócie


Informacje ogólne


Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się poniżej tego tekstu.


Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?


Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej witryny.


W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?


Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone poprzez przekazanie ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.


Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.


Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?


Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.


Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?


Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania".


2 Informacje ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych


Uważamy, że naszym podstawowym obowiązkiem jest zachowanie poufności danych osobowych, które nam przekazujesz i ochrona ich przed nieuprawnionym dostępem. W związku z tym dokładamy najwyższej staranności i stosujemy najnowsze standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych użytkowników.


Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.


Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych


Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)


Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).


Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego


W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.


Prawo do przenoszenia danych


Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach wykonywania umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.


Szyfrowanie SSL lub TLS


Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.


Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.


Informacje, blokowanie, usuwanie i korygowanie


W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:


Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.


Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.


Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.


Jeśli użytkownik złożył sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.


Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą - oprócz przechowywania - być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail


Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.


3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowejPliki dziennika serwera


Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:


typ przeglądarki i wersja przeglądarki


używany system operacyjny


Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.


Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań.


Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.


Odsyłający adres URL


Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp


Czas żądania serwera


Adres IP


Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.


Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu należy gromadzić pliki dziennika serwera.Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks


4. usługi własne


Okres przechowywania danych


Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy, wycofasz swoją aplikację, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych lub zażądasz od nas usunięcia danych, podane przez Ciebie dane, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane lub zatrzymywane (okres przechowywania) przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego, aby móc prześledzić szczegóły procesu aplikacyjnego w przypadku jakichkolwiek rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).


UŻYTKOWNIK MOŻE SPRZECIWIĆ SIĘ TAKIEMU PRZECHOWYWANIU, JEŚLI JEGO UZASADNIONE INTERESY PRZEWAŻAJĄ NAD NASZYMI INTERESAMI.


Po upływie okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania lub inny prawny powód ich dalszego przechowywania. Jeśli jest oczywiste, że konieczne będzie przechowywanie danych użytkownika po upływie okresu przechowywania (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy staną się nieistotne. Nie ma to wpływu na inne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.